Hotel CLAVIS, Lučenec

Novohradské múzeum a galéria (NMG) Lučenec
* Novohrad Museum and Gallery (NMG) Lucenec

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kubínyho nám. 3, 984 01 Lučenec

Tel.: +421 47 433 25 02
E-mail: nmlc@stonline.sk
Www: www.nmg.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  9.00 - 17.00
Ne   14.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Prehliadka expozícií a výstav

Dospelí: 1 €
Žiaci, študenti, dôchodcovia: 0,50 €
Deti do 6 rokov, ZŤP, členovia Klubu priateľov NMG: bezplatne

Foto: 1 €
Kamera: 3 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Novohradské MúzeumNovohradské MúzeumNovohradské múzeum v Lučenci vzniklo v roku1955 ako Okresné vlastivedné múzeum v Haliči. V rokoch 1967 - 1985 pôsobilo vo Fiľakove ako Novohradské múzeum. Od roku 1985 sídli v Lučenci v pamiatkovej budove bývalého župného súdu v historickom jadre mesta.
Inštitúcia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, spravuje viac ako 25 000 archeolo-gických, etnologických, historických a galérijných zbierkových predmetov. Z nich sú obzvlášť cenné zbierky ľudovej keramiky, smaltu a historického skla dokumentujúce dominantné výrobné odvetvia Novohradu. Galerijná zbierka mapuje tvorbu umelcov pôsobiacich v Lučenci a jeho okolí.
Novohradské MúzeumNovohradské MúzeumPravidelne organizuje medzinárodnú súťaž Trienále akvarelu /od roku 1983/, Medzinárodné keramické sympózium /od roku 1989/. Múzeum má v bohatú kolekciu súčasnej keramiky, ktorú prezentuje aj stála expozícia.

1.1.2004 bolo Novohradské múzeum zlúčené s Novohradskou galériou.

 

Fotogaléria

Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum
Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum
Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum
Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum

 

Expozície

Expozícia keramickej tvorby zo zbierok NMG

Múzeum dokumentuje históriu Novohradského regiónu s dôrazom na keramickú výrobu.

Mestský úrad Lučenec – átrium
otvorené: Po: 8,00 – 16,00 Ut: 8,00 – 12,00 Str: 8,00 – 17,00 Pia: 8,00 – 15,00

 

Poklady minulosti

Novohradské MúzeumPrezentujú sa na nej najvzácnejšie predmety zo zbierok inštitúcie.
Návštevníci môžu obdivovať poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci a nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo.
Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na budovanie zbierkového fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. Táto zbierka je na expozícii zastúpená výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove.
Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče.
K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty - župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku.
Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy.
Stálu expozíciu Poklady minulosti uzatvára galerijná zbierka inštitúcie. Prezentuje ju výber z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Bélu Bacskaiho.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
02.06.2017 02.07.2017 Včelárov rok
Výstava z vlastných zbierok Novohradského múzea a galérie

Včelárov rokKurátor výstavy: Mgr. Michaela Škodová
Výstava Včelárov rok z vlastných zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci predstaví prácu včelára počas celého roka prostredníctvom ukážok pracovných nástrojov, ktoré sa používali v rámci starostlivosti o včelstvo a pri spracovaní medu v minulosti. Návštevníci sa dozvedia o histórii včelárenia na území dnešného Slovenska, o spolkovej činnosti a vzdelávaní včelárov, ako včelári členia kalendárny rok a koľko rôznorodej práce stojí za spracovaním medu.
Súčasťou výstavy bude workshop pre žiakov, organizovaný v spolupráci s OZ Včelí kRaj, počas ktorého sa žiaci pútavou formou oboznámia so životom včiel a
iných opeľovačov, pochopia význam opeľovania, zoznámia s dejinami včelárstva aj s prácou včelára. Lektori - včelári im priblížia život včely medonosnej, produkty včiel, ako je peľ, propolis a vosk. Súčasťou vybavenia lektorov je pozorovací úľ, kde žiaci môžu sledovať svet včiel cez sklo aj naživo.
Workshop je obsahovo vhodný pre predmety prírodoveda, biológia, či
ekológia. Uskutoční sa v dňoch 19. a 26.6.2017 v čase od 9.00 do 13.00 v priestoroch dvora NMG. Skupiny žiakov je možné nahlásiť na tel. č. 047/ 433 23 97 alebo e-mailom na skodova@nmg.sk alebo nmlc@stonline.sk
Ďalším pripravovaným podujatím s touto tematikou bude Včelárska nedeľa, ktorá sa uskutoční dňa 25.6.2017 v poobedňajších hodinách v priestoroch NMG. Svoje skúsenosti so včelárením, ako aj kontakty si môžu prísť vymeniť včelári, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto jedinečnú tému.

 

22.06.2017, vernisáž o 16.30 30.07.2017 Svetlá a tiene
– výstava Júliusa Szabóa zo zbierok Novohradského múzea a galérie
Výstava k 110. výročiu narodenia umelca.

Svetlá a tieneKurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó
Július Szabó (1907 – 1972) je jedným z najvýznamnejších umelcov Lučenca a Novohradu. Bol maliarom, grafikom, ale aj básnikom a mysliteľom, ktorého dielo ďaleko presahuje hranice regiónu. Jeho všestranná tvorba sa delí na viac umeleckých etáp, v ktorých rôznymi spôsobmi spracovával vnemy vonkajšieho a vnútorného sveta.
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci dokumentuje prierez celoživotnej tvorby Júliusa Szabóa – takmer celkovú grafickú tvorbu a maľbu od raného obdobia do posledného desaťročia jeho života. Základ tejto kolekcie tvorí skupina diel s počtom 137, ktorá sa po autorovej smrti dostala do majetku inštitúcie z jeho pozostalosti. Časom sa táto zbierka postupne rozširovala o ďalšie hodnotné diela, nateraz pozostáva z 308 diel, z toho 185 grafických listov, 79 olejomalieb a 44 akvarelov (z ktorých časť je vytvorená autorovou vlastnou technikou, voskovou temperou).
Umelcovu ranú tvorbu (v rokoch 1935 – 1942) v zbierkach našej inštitúcie zastupuje asi 20 malieb. V tomto období sa Szabó sústreďoval na vonkajšie vnemy, pozoroval farby a svetelné efekty, svoje témy čerpal z vonkajšieho sveta a spracovával ich v rámci klasických žánrov. V hľadaní svojho rukopisu naňho silne vplývali postimpresionisti, ako Van Gogh, Gauguin, ale aj iní starší majstri. Duševné procesy vyvolané udalosťami druhej svetovej vojny v ňom otvorili bránu do vnútorného sveta plných vízií a symbolov. Táto etapa vyvrcholila počas jeho pobytu v Šahách (1942 – 1944). V povojnových rokoch sa v autorovom umení opäť zosilní optimizmus, v jeho maľbe – podobne ako v ranom období – sa znova dostávajú do popredia farby a svetlá, ktoré sprostredkujú motívy vonkajšieho sveta, a to najmä krajinomaľby a veduty. Jeho rukopis sa však stáva oveľa voľnejším, tvary sa splývajú v hýrivej farebnosti. V kolekcii autorových diel v NMG je najbohatšie zastúpené práve toto obdobie. Sám autor si svoje maliarske dielo charakterizoval ako lyrické a svoju grafickú tvorbu pokladal za epickú. Je pravdou, že v jeho grafike sa prejavuje silnejšia naratívnosť, pričom sa dostávajú do popredia otázky týkajúce sa podstaty ľudského bytia a drámy života. Szabó v jeho neskorej maľbe (1960 – 1972) sa odvracia od realistického spôsobu zobrazenia, v jeho dielach sa premnožujú symboly, zosilňuje sa dramatickosť života a myšlienka pominuteľnosti.
Názov výstavy – Svetlá a tiene – naráža na spomenuté dva póly, ktoré sa v Szabóovej tvorbe buď navzájom striedajú alebo sa prejavujú súbežne, pričom obohacujú autorovu tvorbu o nové dimenzie výšky a hĺbky.

 

25.06.2017, 14.00   Včelárska nedeľaVčelárska nedeľa

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!